Phân phối chương trình giáo dục STEM cấp Tiểu học

Chuồng nuôi

thú cưng

HĐ 1: Xác định đặc

điểm của thú cưng

Đọc tài liệu và

trả lời câu hỏi.

Tài liệu “Chuồng

nuôi thú cưng”

- Nêu được việc

làm phù hợp để

chăm sóc, bảo vệ

cây trồng và vật

nuôi.

Chủ đề Tự

nhiên, Sau Bài

26: Con gà, Bài

27: Con mèo

4. 1 Chuồng nuôi

thú cưng

HĐ 2: Xây dựng

chuồng nuôi thú cưng

Lắp ghép mô

hình “Chuồng

nuôi thú cưng”

- Tài liệu “Chuồng

nuôi thú cưng”

- Bộ kit “Chuồng

nuôi thú cưng”

- Làm được một

số việc phù hợp

để chăm sóc, bảo

vệ cây trồng ở

trường hoặc ở nhà

và đối xử tốt với

vật nuôi.

Chủ đề Tự

nhiên, Sau Bài

26: Con gà, Bài

27: Con mèo

pdf 38 trang linhnguyen 07/10/2022 25202
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phân phối chương trình giáo dục STEM cấp Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phân phối chương trình giáo dục STEM cấp Tiểu học

Phân phối chương trình giáo dục STEM cấp Tiểu học
n hô hấp trên sơ đồ, 
tranh ảnh. 
Nêu được sự cần thiết và 
thực hiện được việc hít 
vào, thở ra đúng cách và 
tránh xa nơi có khói bụi 
để bảo vệ cơ quan hô 
hấp. 
2 Hoạt động mở rộng: 
Sự thở khi cơ thể ở 
trạng thái đặc biệt 
Đọc tài liệu Tài liệu “Hệ 
hô hấp” 
13. 
14. 1 Lọc nước mini Hoạt động 1: Nước 
sạch và sự sống 
Đọc tài liệu Tài liệu “Lọc 
nước mini” 
Lớp 2, Chủ đề: Con 
người và sức khỏe (Chăm 
sóc và bảo vệ các cơ 
quan trong cơ thể), Nội 
dung: 
Nêu được sự cần thiết và 
thực hiện được việc uống 
đủ nước, không nhịn tiểu 
để phòng tránh bệnh sỏi 
thận 
Sau Bài 8: Ăn 
uống sạch sẽ, 
Sách TN&XH 
2 Hoạt động 2: Thực 
hiện giải pháp lọc 
nước sạch 
Lắp ghép mô 
hình máy lọc 
nước mini 
Bộ kit “ Lọc 
nước mini” 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
Tài liệu “Lọc 
nước mini” 
15. 
16. 1 Lọc nước mini Hoạt động 2: Thực 
hiện giải pháp lọc 
nước sạch 
Tiến hành TN 
Lọc nước 
- Máy tính 
- Thiết bị 
CMA (WiLab, 
cảm biến độ 
đục, cáp IE 
1394) 
- Mô hình 
máy lọc nước 
và cốc đựng 
nước bẩn,.. 
 Sau Bài 8: Ăn 
uống sạch sẽ, 
Sách TN&XH 
2 Báo cáo + 
Thuyết trình 
sau khi lọc 
nước 
- Giấy A3 
- Bút chì 
17. 
18. 1 
Nhà mát 
Hoạt động 1: Xác 
định hướng xây nhà 
Đọc tài liệu - Tài liệu 
“Nhà mát”. 
- Máy chiếu, 
máy tính, 
slides. 
. 
Sau Bài 31: 
Mặt trời, Bài 
32: Mặt trời và 
phương hướng, 
Sách TN&XH 
2 Hoạt động 2: 
Xây dựng mô hình 
ngôi nhà 
Lắp ghép mô 
hình nhà mát 
- Bộ kit “Nhà 
mát” 
- Tài liệu 
“Nhà mát”. 
19. 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
20. 1 Nhà mát 
Hoạt động 2: 
Xây dựng mô hình 
ngôi nhà 
Tiến hành TN 
khảo sát sự 
chênh lệch 
nhiệt độ theo 
các hướng 
khác nhau. 
- Máy tính 
- Thiết bị 
CMA (WiLab, 
02 cảm biến 
nhiệt độ, cáp 
IE 1394) 
- Mô hình nhà 
mát, la bàn. 
 Sau Bài 31: 
Mặt trời, Bài 
32: Mặt trời và 
phương hướng, 
Sách TN&XH 
2 Trình bày báo 
các kết quả 
TN 
- Phiếu học 
tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, 
slides. 
21. 
22. 1 Giữ ấm 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Làm cách nào 
để giữ ấm cho 
các vật? 
Hoạt động 1 – Cách 
giữ ấm vật 
Đọc tài liệu - Phiếu học 
tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, 
slides. 
Lớp 2, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời, Nội dung: 
Lựa chọn được trang 
phục phù hợp theo mùa 
để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 
2 Hoạt động 2 – Làm 
ấm vật 
Tiến hành TN - Máy tính 
- Thiết bị 
CMA (WiLab, 
01 cảm biến 
nhiệt độ, cáp 
IE 1394) 
- Gang tay 
23. 
24. 1 Giữ ấm 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Hoạt động 2 – Làm 
ấm vật 
Báo cáo kết 
quả TN 
- Giấy A3 
- Bút chì 
Lớp 2, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời, Nội dung: 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
2 Làm cách nào 
để giữ ấm cho 
các vật? 
Hoạt động 3 – Găng 
tay có tạo ra nhiệt hay 
không? 
Đọc tài liệu và 
trả lời câu hỏi 
Phiếu học tập Lựa chọn được trang 
phục phù hợp theo mùa 
để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 
25. 
26. 1 Giữ ấm 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Làm cách nào 
để giữ ấm cho 
các vật? 
Hoạt động 3 – Găng 
tay có tạo ra nhiệt hay 
không? 
Tiến hành TN - Máy tính 
- Thiết bị 
CMA (WiLab, 
01 cảm biến 
nhiệt độ, cáp 
IE 1394) 
- Gang tay 
Lớp 2, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời, Nội dung: 
Lựa chọn được trang 
phục phù hợp theo mùa 
để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 
Sau Bài 4: Bảo 
vệ mắt và tai, 
Sách TN&XH 
2 Báo cáo kết 
quả TN 
- Giấy A3 
- Bút chì 
27. 
28. 1 Ánh sáng 
phản xạ 
Câu hỏi nghiên 
cứu: Các vật 
liệu phản xạ 
ánh sáng như 
thế nào? 
Hoạt động 2. Vật liệu 
nào phản xạ ánh sáng 
tốt nhất? 
Đọc tài liệu - Phiếu học 
tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, 
slides. 
Lớp 2, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời, Nội dung: 
Lựa chọn được trang 
phục phù hợp theo mùa 
để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 
2 Tiến hành TN 
+ Báo cáo TN 
- Máy tính 
- Thiết bị 
CMA (WiLab, 
01 cảm biến 
ánh sáng, cáp 
IE 1394) 
- Các vật liệu 
phản xạ ánh 
sáng khác 
nhau. 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
29. 
30. 1 Ánh sáng 
phản xạ 
Câu hỏi nghiên 
cứu: Các vật 
liệu phản xạ 
ánh sáng như 
thế nào? 
Hoạt động 3. Màu nào 
phản xạ ánh sáng tốt 
nhất? 
Đọc tài liệu - Phiếu học 
tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, 
slides 
Lớp 2, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời, Nội dung: 
Lựa chọn được trang 
phục phù hợp theo mùa 
để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 
2 Tiến hành thí 
nghiệm 
+ Báo cáo TN 
- Máy tính 
- Thiết bị 
CMA (WiLab, 
cảm biến ánh 
sáng, cáp IE 
1394 
) 
- Các miếng 
nhựa có màu 
sắc khác nhau 
31. 
32. 1 Các chuyển 
động của trái 
đất 
Hoạt động: Tìm hiểu 
về các mùa trong năm 
Đọc tài liệu - Tài liệu “ 
Các chuyển 
động của trái 
đất” 
Lớp 2, Chủ đề:Trái đất và 
bầu trời 
Nội dung: 
2 - Lắp ghép mô 
hình hệ mặt 
trời (Chưa lắp 
mặt trăng) 
- Bộ kit “ Các 
chuyển động 
của TĐ” 
33. 
34. 1 - Máy tính 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
2 Các chuyển 
động của trái 
đất 
Hoạt động: Tìm hiểu 
về các mùa trong năm 
Thuyết trình 
(giữa mô hình 
và thực tế) 
- Máy chiếu 
- Giấy A4 
- Bút chì 
Lớp 2, Chủ đề:Trái đất và 
bầu trời 
Nội dung: 
35. 
Chương trình STEM Lớp 3 
Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 30 phút 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
1. 
2. 1 Hệ hô hấp HĐ 1: Tìm hiểu 
mô hình hệ hô 
hấp ở người. 
Đọc tài liệu và 
trả lời câu hỏi. 
- Tài liệu “Hệ 
hô hấp” 
- Máy tính, 
slides 
 Chủ đề: Con 
người và sức 
khỏe, Sau Bài 3, 
Sách TNXH Lớp 
3. 2 Hoạt động 2: Xây 
dựng mô hình hệ 
hô hấp 
Lắp ghép mô 
hình hệ hô hấp 
- Tài liệu “Hệ 
hô hấp” 
- Bộ Kit “Hệ hô 
hấp” 
3. 
4. 1 Hệ hô hấp HĐ 3: Vận hành 
hoạt động hệ hô 
hấp 
Tiến hành TN 
Thuyết trình + 
Báo cáo TN 
- Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm 
biến áp suất, 
cáp IE 1394) 
- Mô hình hệ hô 
hấp + mặt nạ đê 
thở. 
- Giấy A3 
- Bút chì 
 Chủ đề: Con 
người và sức 
khỏe, Sau Bài 3, 
Sách TNXH Lớp 
3. 2 Hoạt động 4: Sự 
thở khi cơ thể ở 
trạng thái đặc 
biệt. 
Tiến hành TN 
+ Báo cáo TN 
5. 
6. 1 Điều chế kem 
đánh răng 
HĐ 1: Tìm hiểu 
về kem đánh răng 
Đọc tài liệu 
- Tài liệu “Kem 
đánh răng” 
- Máy tính, 
slides 
 Chủ đề: Con 
người và sức 
khỏe, Sau Bài 4, 
Sách TNXH Lớp 
3. 
2 
7. 
8. 1 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
2 Điều chế kem 
đánh răng 
Hoạt động 2: 
Điều chế kem 
đánh răng 
Tiến hành điều 
chế 
- Tài liệu “Kem 
đánh răng” 
- Bộ vật liệu 
“Kem đánh 
rang” 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm 
biến + điện cực 
pH, cáp IE 
1394) 
Chủ đề: Con 
người và sức 
khỏe, Sau Bài 4, 
Sách TNXH Lớp 
3. 
9. 
10. 1 Điều chế kem 
đánh răng 
Hoạt động 2: 
Điều chế kem 
đánh răng: 
Báo cáo + 
Thuyết trình 
Giấy A3 
- Bút chì 
 Chủ đề: Con 
người và sức 
khỏe, Sau Bài 4, 
Sách TNXH Lớp 
3. 
2 Hoạt động mở 
rộng: Tìm hiểu 
kem đánh rang 
với các vị khác 
nhau, phù hợp 
với từng người. 
Đọc tài liệu - Tài liệu “Kem 
đánh răng” 
- Máy tính, 
slides 
11. 
12. 1 Nhà báo 
cháy 
Hoạt động 1: Đọc tài liệu 
- Tài liệu “Nhà 
báo cháy” 
Lớp 3, Chủ đề: Gia 
đình (Phòng tránh hỏa 
Chủ đề: Xã hội, 
Sau Bài 23: 
Phòng cháy khi ở 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
2 Tìm hiểu vè 
phòng cháy, chữa 
cháy 
- Máy tính, 
slides 
hoạn khi ở nhà” Nội 
dung: 
Thực hành ứng xử 
trong tình huống giả 
định khi có cháy xảy 
ra. 
Điều tra, phát hiện 
được những thứ có thể 
gây cháy trong nhà và 
nói với người lớn có 
biện pháp để phòng 
cháy 
nhà, Sách TNXH 
Lớp 3. 
13. 
14. 1 Nhà báo 
cháy 
Hoạt động 2: Xây 
dựng nhà báo 
cháy 
Lắp ghéo mô 
hình nhà báo 
cháy 
Tài liệu “Nhà 
báo cháy” 
Bộ kit “Nhà báo 
cháy” 
- Thiết bị CMA 
(CoachLab II, 
cảm biế nhiệt 
độ, cáp IE 
1394) 
Lớp 3, Chủ đề: Gia 
đình (Phòng tránh hỏa 
hoạn khi ở nhà” Nội 
dung: 
Thực hành ứng xử 
trong tình huống giả 
định khi có cháy xảy 
ra. 
Điều tra, phát hiện 
được những thứ có thể 
gây cháy trong nhà và 
nói với người lớn có 
biện pháp để phòng 
cháy 
Chủ đề: Xã hội, 
Sau Bài 23: 
Phòng cháy khi ở 
nhà, Sách TNXH 
Lớp 3. 
2 Hoạt động 3: 
Đánh giá hiệu 
quả của hệ thống 
Tiến hành vận 
hành Coach 7 
điều khiển 
Tài liệu “Nhà 
báo cháy” 
Bộ kit “Nhà báo 
cháy 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
15. 
16. 1 Nhà báo 
cháy 
Hoạt động 3: 
Đánh giá hiệu 
quả của hệ thống 
Tiến hành vận 
hành hệ thống 
+ Báo cáo TN 
- Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm 
biến độ đục, cáp 
IE 1394) 
- Mô hình nhà 
báo cháy + còi, 
bơm. 
- Giấy A3 
- Bút chì 
Lớp 3, Chủ đề: Gia 
đình (Phòng tránh hỏa 
hoạn khi ở nhà” Nội 
dung: 
Thực hành ứng xử 
trong tình huống giả 
định khi có cháy xảy 
ra. 
Điều tra, phát hiện 
được những thứ có thể 
gây cháy trong nhà và 
nói với người lớn có 
biện pháp để phòng 
cháy 
Chủ đề: Xã hội, 
Sau Bài 23: 
Phòng cháy khi ở 
nhà, Sách TNXH 
Lớp 3. 
2 Hoạt động mở 
rộng: Tìm hiểu hệ 
thống báo cháy 
ngoài đời thực. 
Đọc tài liệu - Tài liệu “Nhà 
báo cháy” 
- Máy tính, 
slides 
17. 
18. 1 
Điện mặt trời 
Hoạt động 1: Sử 
dụng năng lượng 
điên mặt trời 
trong gia đình 
Đọc tài liệu - Tài liệu “Điện 
mặt trời”. 
- Máy chiếu, 
máy tính, slides. 
 Sau Bài 58: Mặt 
trời, Sách 
TN&XH 
2 Hoạt động 2: Xây 
dựng mô hình 
ngôi nhà dùng 
NL mặt trời 
Lắp ghép mô 
hình Điện mặt 
trời 
- Bộ kit “Điện 
mặt trờit”. 
- Tài liệu “Điện 
mặt trời”. 
19. 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
20. 1 Điện mặt trời Hoạt động 2: Vận 
hành thử mô hình 
Vận hành mô 
hình (chiếu ánh 
sáng vào mái 
nhà để quạt và 
đèn HĐ, chưa 
chạy Coach) 
- Mô hình Điện 
mặt trời 
- Đèn sưởi có 
gắn chiết áp. 
 Sau Bài 58: Mặt 
trời, Sách 
TN&XH 
2 Thuyết hình về 
ngôi nhà sử 
dụng NL mặt 
trời. 
- Máy chiếu, 
máy tính, slides. 
21. 
22. 1 Nhìn thấy và 
được nhìn 
thấy 
Câu hỏi 
nghiên cứu: 
Ánh sáng 
được truyền 
đi như thế nào 
và làm thế 
nào để nhìn 
thấy nó? 
Hoạt động 1 – 
Ánh sáng được 
truyền đi như thế 
nào? 
Đọc tài liệu - Phiếu học tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, slides. 
 Sau Bài 58: Mặt 
trời, Sách 
TN&XH 
2 Hoạt động 2 – 
Cường độ ánh 
sáng xung quanh 
một ngọn nến 
hoặc một bóng 
đèn 
Tiến hành TN - Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, 01 cảm 
biến ánh sáng, 
cáp IE 1394) 
- Nến, diêm 
(hoặc đèn) 
23. 
24. 1 Nhìn thấy và 
được nhìn 
thấy 
Câu hỏi 
nghiên cứu: 
oạt động 2 – 
Cường độ ánh 
sáng xung quanh 
một ngọn nến 
hoặc một bóng 
đèn 
Báo cáo kết 
quả TN 
- Giấy A3 
- Bút chì 
 Sau Bài 58: Mặt 
trời, Sách 
TN&XH 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
2 Làm cách nào 
để giữ ấm cho 
các vật? 
Hoạt động 3 – 
Nhìn thấy các vật 
Đọc tài liệu và 
trả lời câu hỏi 
Phiếu học tập 
25. 
26. 1 Nhìn thấy và 
được nhìn 
thấy 
Câu hỏi 
nghiên cứu: 
Làm cách nào 
để giữ ấm cho 
các vật? 
Hoạt động 3 – 
Nhìn thấy các vật 
Đọc tài liệu và 
trả lời câu hỏi 
Phiếu học tập 
Sau Bài 58: Mặt 
trời, Sách 
TN&XH 
2 
27. 
28. 1 Các chuyển 
động của trái 
đất 
Hoạt động 1: Tìm 
hiểu về các 
chuyển động của 
trái đất. 
Đọc tài liệu - Phiếu học tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, slides. 
Lớp 3, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời (Một số đặc 
điểm của TĐ, TĐ trong 
hệ MT), Nội dung: 
- Chỉ và nói được vị trí 
của Trái Đất trong hệ 
Mặt Trời trên sơ đồ, 
tranh ảnh. 
- Chỉ và trình bày được 
chiều chuyển động của 
Trái Đất quanh mình 
nó và quanh Mặt Trời 
trên sơ đồ và (hoặc) 
mô hình. 
Sau Bài 59.60: 
Sự chuyển động 
của trái đất, Sách 
TN&XH 
2 
29. 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
30. 1 Các chuyển 
động của trái 
đất 
Hoạt động 2. Xây 
dựng mô hình hệ 
MT 
Lắp ráp mô 
hình 
- Tài liệu: “Hệ 
mặt trời” 
- Bộ kit “Hệ 
mặt trời” 
Lớp 3, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời (Một số đặc 
điểm của TĐ, TĐ trong 
hệ MT), Nội dung: 
- Chỉ và nói được vị trí 
của Trái Đất trong hệ 
Mặt Trời trên sơ đồ, 
tranh ảnh. 
- Chỉ và trình bày được 
chiều chuyển động của 
Trái Đất quanh mình 
nó và quanh Mặt Trời 
trên sơ đồ và (hoặc) 
mô hình. 
Sau Bài 59.60: 
Sự chuyển động 
của trái đất, Sách 
TN&XH 
2 Tiến hành thí 
nghiệm khảo 
sát về nhiệt độ 
và ánh sáng tại 
các cực và xích 
đạo. 
- Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, 02 cảm 
biến ánh sáng, 
02 cảm biến 
nhiệt độ, 02 cáp 
IE 1394 
) 
31. 
32. 1 Các chuyển 
động của trái 
đất 
Hoạt động 3: 
Đánh giá kết quả 
khảo sát trên mô 
hình 
Báo cáo kết 
quả TN 
- Tài liệu “ Các 
chuyển động 
của trái đất” 
Lớp 3, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời (Một số đặc 
điểm của TĐ, TĐ trong 
hệ MT), Nội dung: 
- Chỉ và nói được vị trí 
của Trái Đất trong hệ 
Mặt Trời trên sơ đồ, 
tranh ảnh. 
- Chỉ và trình bày được 
chiều chuyển động của 
Trái Đất quanh mình 
nó và quanh Mặt Trời 
trên sơ đồ và (hoặc) 
mô hình. 
Sau Bài 59.60: 
Sự chuyển động 
của trái đất, Sách 
TN&XH 
2 - Bộ kit “ Các 
chuyển động 
của TĐ” 
33. 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài 
liêu 
CT mới CT cũ 
34. 1 Các chuyển 
động của trái 
đất 
Hoạt động mở 
rộng: Tìm hiểu về 
vị trí của trái đất, 
mặt trăng, mặt 
trời vào ban ngày, 
ban đêm, những 
ngày trăng tròn, 
trăng khuyết, nhật 
thực, nguyệt thực 
Đọc tài liệu - Phiếu học tập. 
- Máy chiếu, 
máy tính, slides. 
Lớp 3, Chủ đề: Trái đất 
và bầu trời (Một số đặc 
điểm của TĐ, TĐ trong 
hệ MT), Nội dung: 
- Chỉ và trình bày được 
chiều chuyển động của 
Trái Đất quanh mình 
nó và quanh Mặt Trời 
trên sơ đồ và (hoặc) 
mô hình. 
-Chỉ được chiều 
chuyển động của Mặt 
Trăng quanh Trái Đất 
trên sơ đồ và (hoặc) 
mô hình. 
- Nêu được Trái Đất là 
một hành tinh trong hệ 
Mặt Trời, Mặt Trăng là 
vệ tinh của Trái Đất. 
- Giải thích được hiện 
tượng ngày, đêm qua 
mô hình 
Sau Bài.64: Sự 
chuyển động của 
trái đất, Sách 
TN&XH 
2 
35. 
Chương trình STEM Lớp 4 
Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 30 phút 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ 
1. 
2. 1 Phát điện gió HĐ 1: Tìm hiểu 
về gió và phát 
điện bằng sức 
gió 
Đọc tài liệu - Tài liệu “Phát 
điện gió” 
- Máy tính, slides 
Chủ đề: Chất (Sự 
chuyển động của 
không khí) 
Nội dung 
Nhận biết được không 
khí chuyển động gây 
ra gió và nguyên nhân 
làm không khí chuyển 
động 
, Sau Bài 37: Tại 
sao có gió, Sách 
Khoa học Lớp 4. 
2 HĐ 2: Xây dựng 
mô hình máy 
phát điện gió 
Lắp ghép mô 
hình 
- Tài liệu “Phát 
điện gió” 
- Bộ Kit “Máy phát 
điện gió” 
3. 
4. 1 Phát điện gió HĐ 2: Xây dựng 
mô hình máy 
phát điện gió 
Tiến hành TN 
- Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(CoachLabII, cảm 
biến hiệu điện thế) 
- Mô hình máy 
phát điện gió. 
Chủ đề: Chất (Sự 
chuyển động của 
không khí) 
Nội dung 
Nhận biết được không 
khí chuyển động gây 
ra gió và nguyên nhân 
làm không khí chuyển 
động 
, Sau Bài 37: Tại 
sao có gió, Sách 
Khoa học Lớp 4. 
 2 Thuyết trình + 
Báo cáo TN 
- Giấy A3 
- Bút chì 
5. 
6. 1 Âm thanh là gì 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
HĐ 1: Âm thanh 
được tạo ra như 
thế nào 
HĐ 2: Làm cho 
âm thanh nhìn 
thấy được 
Đọc tài liệu 
- Phiếu học tập. 
- Máy tính, slides 
Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Âm thanh; nguồn 
âm; sự lan truyền âm 
thanh 
Sau bài 41: Âm 
thanh, sách 
Khoa học lớp 4 
2 
7. 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ 
8. 1 Âm thanh là gì HĐ 2: Làm cho 
âm thanh nhìn 
thấy được 
Tiến hành TN 
+ Báo cáo kết 
quả TN 
- Phiếu học tập 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm biến 
âm thanh, WiLab, 
cáp IE 1394) 
- Âm thoa, búa cao 
su 
Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Âm thanh; nguồn 
âm; sự lan truyền âm 
thanh 
Sau bài 41: Âm 
thanh, sách 
Khoa học lớp 4 
2 HĐ 3: Thay đổi 
âm thanh 
9. 
10. 1 Tạo âm thanh 
bằng giọng nói 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Chúng ta tạo ra âm 
thanh như thế nào? 
HĐ 1: Cảm nhận 
âm thanh 
Đọc tài liệu Giấy A3 
- Bút chì 
Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Âm thanh; nguồn 
âm; sự lan truyền âm 
thanh 
Sau bài 41: Âm 
thanh, sách 
Khoa học lớp 4 2 HĐ 2: Ghi lại 
giọng nói của em 
HĐ 3: Khảo sát 
nguyên âm 
Tiến hành TN - Phiếu học tập 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm biến 
âm thanh, WiLab, 
cáp IE 1394) 
11. 
12. 1 Tạo âm thanh 
bằng giọng nói 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Chúng ta tạo ra âm 
thanh như thế nào? 
HĐ 2: Ghi lại 
giọng nói của em 
HĐ 3: Khảo sát 
nguyên âm 
Thuyết trình + 
Báo cáo kết 
quả TN 
- Máy tính, Slides 
- Giấy A3 
Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Âm thanh; nguồn 
âm; sự lan truyền âm 
thanh 
Sau bài 41: Âm 
thanh, sách 
Khoa học lớp 4 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ 
2 HĐ 3: Khảo sát 
nguyên âm 
Đọc tài liệu, 
trả lời các câu 
hỏi ở cuối hoạt 
động 
Phiếu học tập 
13. 
14. 1 Tạo ra âm nhạc 
Câu hỏi nghiên 
cứu: Nhạc cụ phát 
ra âm thanh như 
thế nào 
HĐ 1: Âm thanh 
của nhạc cụ 
HĐ 2: Âm thanh 
phát ra từ một 
dây đàn 
Đọc tài liệu và 
trả lời câu hỏi 
- Phiếu học tập 
- Máy tính, slides 
Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Vai trò, ứng dụng 
của âm thanh trong 
đời sống 
Sau Bài 41: Âm 
thanh, Bài 43 + 
44: Âm thanh 
trong cuộc sống 
Sách Khoa học 
lớp 4 
2 HĐ 2: Âm thanh 
phát ra từ một 
dây đàn 
HĐ 3: Âm thanh 
của không khí 
Tiến hành TN - Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm biến 
âm thanh, cáp IE 
1394, WiLab) 
- Hộp đàn một dây 
- Ống nghiệm bằng 
nhựa 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ 
15. 
16. 1 Tạo ra âm nhạc 
Câu hỏi nghiên 
cứu: Nhạc cụ phát 
ra âm thanh như 
thế nào 
HĐ 2: Âm thanh 
phát ra từ một 
dây đàn 
HĐ 3: Âm thanh 
của không khí 
Báo cáo kết 
quả TN 
- Máy tính, Slides 
- Giấy A3 
Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Vai trò, ứng dụng 
của âm thanh trong 
đời sống 
Sau Bài 41: Âm 
thanh, Bài 43 + 
44: Âm thanh 
trong cuộc sống 
Sách Khoa học 
lớp 4 2 HĐ 4: Chế tạo 
nhạc cụ 
Thiết kế nhạc 
cụ, đề xuất vật 
liệu trên lớp. 
Nếu nhạc cụ 
đơn giản có 
thể làm ngay 
tại lớp 
- Giấy A4 
- “Phiếu học tập” 
17. 
18. 1 Âm thanh truyền 
như thế nào? 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Âm thanh được 
truyền đi như thế 
nào và bằng cách 
nào chúng ta nghe 
được âm thanh? 
HĐ 1: Âm thanh 
có làm di chuyển 
mọi thứ không 
Đọc tài liệu + 
Tiến hành TN 
- Phiếu học tập 
- Máy tính 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm biến 
âm thanh, cáp IE 
1394, WiLab) 
- Ống nhựa, hạt 
nhựa, vỏ bóng bay. 
- Còi 
 Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Âm thanh; nguồn 
âm; sự lan truyền âm 
thanh. 
Sau Bài 42: Sự 
lan truyền âm 
thanh, Sách 
Khoa học lớp 4 
2 HĐ 2: Đọc tài liệu + 
Tiến hành TN 
- Phiếu học tập 
- Máy tính 
Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ 
chức HĐ 
Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ 
Âm thanh có 
truyền qua mọi 
thứ không 
- Thiết bị CMA 
(WiLab, cảm biến 
âm thanh, cáp IE 
1394, WiLab) 
- Còi, thước kẻ, 
quả bóng nước, 
quả bóng chứa 
không khí. 
19. 
20. 1 Âm thanh truyền 
như thế nào? 
Câu hỏi nghiên 
cứu: 
Âm thanh được 
truyền đi như thế 
nào và bằng cách 
nào chúng ta nghe 
được âm thanh? 
HĐ 3: Em nghe 
thấy âm thanh 
bằng cách nào 
Đọc tài liệu Phiếu học tập 
 Lớp 4, Chủ đề: Âm 
thanh, Nội dung: 
− Âm thanh; nguồn 
âm; sự lan truyền âm 
thanh. 
Sau Bài 42: Sự 
lan truyền âm 
thanh, Sách 
Khoa học lớp 4 2 H

File đính kèm:

  • pdfphan_phoi_chuong_trinh_giao_duc_stem_cap_tieu_hoc.pdf